n19

 

วันที่  22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ  ออกพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มโคนมจำนวน  6 ฟาร์ม  ในเขตพื้นที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n18

วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ ออกดำเนินการปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในพื้นที่ ต.เมืองพาน ต.เขือน้ำ ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

n16

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ โดยนายยุทธภูมิ ปริวันตา ปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ เป็นประธานจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน" ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อุดรธานี) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณปี 2564 ณ ศพก.ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีเกษตรกรคัดเลือก 40 ราย เข้าร่วมรับการฝึกอบรม

n17
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 -15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab ไก่ไข่ ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 2 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n15

     วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 16:30 น.ณ เทศบาลตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภคในครัวเรือน”ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุดรธานี ปี 2564 โดยมีนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตร มีนายโชค แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรม และนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัวบานให้การต้อนรับ เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 ราย หลังการฝึกอบรมได้รับปัจจัยการผลิต คือ ไก่ไข่ รายล่ะ 5 ตัว อาหารไก่ไข่รายล่ะ 30 กิโลกรัม รางน้ำ 1 อัน และรางอาหาร 1 อัน

เนื้อหาอื่นๆ...