n14

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายประมวล บ้างตำรวจ ปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม เป็นประธานจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน" ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อุดรธานี) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณปี 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 รุ่น จำนวนเกษตรกร 40 ราย

n13

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. นายอัษฐพล ปริยวงศ์วงศ์สกุล ปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ เป็นประธานจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน" พร้อมรับอุปกรณ์และอาหารไก่ไข่ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อุดรธานี) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาวัดสระด้วง บ้านดอนกลอย ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มีเกษตรกรคัดเลือก 40 ราย

n11

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดย นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายยรรยง ภูจอมจิต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายโชค แปลงค้างพลู ปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ และคณะให้การต้อนรับ โดยได้ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นางหนูกาณน์ กงกาเรียน หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นางยุพิณ การศรี หมู่ 4 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ ไก่ไข่ คนละ 5 ตัว อาหารไก่ไข่คนละ 28 กก. จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามพบว่าไก่ไข่ที่ได้รับสุขภาพแข็งแรงดี เริ่มให้ไข่แล้วบางส่วน เกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการเป็นอย่างมาก และตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กลุ่มเลี้ยงสัตว์หนองอ้อ โดยมีผู้จัดการแปลง นางณัฏฐนันธ์ วรรณคีรี และกรรมการกลุ่มให้การต้อนรับ

 

n12

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจสุขภาพ พร้อมฉีดยาบำรุงยาถ่ายพยาธิ ให้แก่โคตามโครงการธนาคารโค-กระบือฯ จำนวน 30 ตัว ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ออุดรธานี ณ กุดหมากไฟ เลขที่ 211 หมู่ 2 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 

n10

วันที่ 5 ตุลาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝนออกรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่1/2565 ในพื้นที่ ม.11 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี จำนวน 2 ฟาร์ม

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...