n24

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. -10.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน เจาะเลือดโคนม เพื่อสำรวจความชุกโรคบรูเซลลา วัณโรค ประจำปี 2565 จำนวน 12 ฟาร์ม โคนม จำนวน 125 ตัว ในพื้นที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n23

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (NEW NORMAL) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564 ณ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี

n21

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ให้แก่โค-กระบือ ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ม.9,8,10.ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

n22

วันที่ 8 ธันวาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ออกพื้นที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก สนามชนไก่บ้านหนองตูม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

n20

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ หน่วย HHU ผู้นำหมู่บ้าน อาสาปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ หมู่ 2,5,6,7,9,10,11 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สัตว์ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 700 ตัว

เนื้อหาอื่นๆ...