n9

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปี 2564 ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เกษตรกร จำนวน 20 ราย

n8

วันที่ 15 กันยายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคลัมปี สกิน โดยมีนายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

n6

วันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน ออกดำเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย อำเภอทุ่งฝน โดยตรวจท้องควายให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และดำเนินการผสมเทียม พื้นที่ ม.12 บ้านทุ่งพัฒนา ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

n7

วันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนในไก่พื้นเมืองตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564

n5

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง ได้แจกอาหารสัตว์และพันธุ์ไก่ไข่ ให้แก่จ้างงานเกษตรตำบล นำอาหารและไก่ไข่ ไปแจกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ1ตำบล1กลุ่มทฤษฎีใหม่ จำนวน 321 ราย ไก่ไข่ 1,605ตัว อาหารสัตว์ (ไก่ไข่)จำนวน 302กระสอบ  โดย 1ราย ได้ อาหารคนละ28กก.ไก่ไข่ 5ตัว  ผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนื้อหาอื่นๆ...