n100

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 770 โด๊ส ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 5 ตัว

n99

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี อบรมเกษตรกรตามโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกร เพื่อการป้องกันโรคและการประเมินสถานะโรค PRRS ในสุกรของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยประจำจังหวัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเมืองพรึก ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

n97

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนหวาย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเสาเล้า หมู่ ๓ ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๑๓ ตัว รวม ๑๔ ตัว แมว เพศเมีย ๒ ตัว รวมผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น ๑๖ ตัว

 n98

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นำโดย นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และ นายกวีไชย มูลทรา สัตวแพทย์ชำนาญงาน ออกพื้นที่ติดตามและเก็บตัวอย่างแบบสอบถาม ตามโครงการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ณ อ.กุมภวาปี และ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

n96

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ศาลาเรียนรู้ ศพก.อำเภอหนองวัวซอ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เนื้อหาอื่นๆ...