n85

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อโรคหาโรคแท้งติดต่อ โรควัณโรค และโรควัณโรคเทียม

n84

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุมอบหมายให้ นายธนากร ประสมศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านปศุสัตว์) โครงอบรมการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของสำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ ณ ตำบลนายูง และ ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

n82

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก จัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

n83

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ตรวจรับรองใหม่ 7 แห่ง ตรวจต่ออายุ 12 แห่ง รวม 10 อำเภอ คือ อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม อำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน อำเภอไชยวาน อำเภอทุ่งฝน และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

n81

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 40 คน

เนื้อหาอื่นๆ...