n90

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลพันดอน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 10 ตัว รวม 13 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 3 ตัว รวม 5 ตัว รวมผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น 18 ตัว

n89

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองวัวซอ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n87

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองหาน และเพ็ญ เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะสุกร จากฟาร์มสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง B-agonist จำนวน 9 ฟาร์ม ผลการตรวจได้ผลลบทั้ง 9 ฟาร์ม

n88

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ศาลาเรียนรู้ ศพก. นางกาญจนา สมแคล้ว ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n86

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วย DHHU ศรีธาตุ และชมรมสัตวแพทย์อุดรธานี ปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2561-2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้มารับบริการ 48 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข 39 ตัว แมว 48 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 14 ตัว รวม 22 ตัว ผ่าตัดทำหมันแมว เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 23 ตัว รวม 31   ตัว

เนื้อหาอื่นๆ...