n80

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 10 คน ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ นายทองเปลว เหลืองอร่าม 148 ม.5 ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคเช้าบรรยายการเลี้ยงไก่ไข่/ไก่พื้นเมือง โดยวิยากรประจำศูนย์ฯ นายทองเปลว เหลืองอร่าม

n79

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมจัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ ) ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม เจ้าของศูนย์ฯ นายวินัย อัปการัตน์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมฯทั้งหมดจำนวน 10 ราย พร้อมจ่ายปัจจัยในการผลิตฯ วิทยากรจากเจ้าของศูนย์(ศพก.)และปราญ์ชาวบ้านด้านการเลี้ยงสัตว์และ วิทยากรจาก ธกส.สาขาอำเภอสร้างคอม(ด้านสินเชื่อ)

n77

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ตำบลสีออ โดยได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงและการสุขาภิบาลโคเนื้อ โรคที่สำคัญในโคเนื้อและการป้องกันรักษา พร้อมได้สาธิตการทำหญ้าหมักเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน

n78

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (โคนม) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองวัวซอ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 ราย ณ สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n76

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

เนื้อหาอื่นๆ...