n95

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามกีฬาชนไก่คาราบาวแดง ต.หนองวัวซอ และสนามกีฬาชนไก่ ต.หนองบัวบาน อ. หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n94

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 2 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

n92

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหานโดยนายชาญวิทย์ ทองแสน เป็นวิทยากรตามโครงการสร้างทักษะอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยด้านปศุสัตว์ ภาคเช้า ที่บ้านบ่อปัทม์ ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคบ่าย ที่บ้านพังซ่อน และบ้านตาลเดี่ยว ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

n93

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต เข้าสุ่มเก็บปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกร เพื่อตรวจหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ จำนวน 6 ฟาร์ม ผลการตรวจวิเคราะห์เป็นผลลบทั้ง 6 ฟาร์ม

n91

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 จำนวน 10 ราย ณ ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

 

เนื้อหาอื่นๆ...