n127

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ออกตรวจโรคโคนม ประจำปี 2562 โดยเก็บตัวอย่างซีรั่มเพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ และทดสอบโรควัณโรค ในพื้นที่ ต.เสอเพลอ , ต.เชียงแหว , ต.เวียงคำ และ ต.แชแล จำนวน 6 ฟาร์ม โคนม 261 ตัว

n126

วันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี ณ วัดศรีสุมังคลาราม บ้านหนองแสง ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน สุนัข เพศเมีย 19 ตัว เพศผู้ 3 ตัว แมว เพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 3 ตัว รวม 33 ตัว

n124

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ ปี 2562 ของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด และยโสธร

n125

วันที่ 12 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี ณ วัดบ้านนาทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน สุนัข เพศเมีย 16 ตัว เพศผู้ 8 ตัว แมว เพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 3 ตัว รวม 35 ตัว

 

n123

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุงโคเนื้อ ตรวจการตั้งท้องโค โครงการลดพื้นที่ทำนาเพื่อประกอบอาชีพปศุสัตว์(โคเนื้อ) ในพื้นที่ ม.7 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เกษตกรจำนวน 5 ราย

เนื้อหาอื่นๆ...