n75

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี หลักสูตร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 10 คน ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ นางณัฏฐนันธ์ วรรณคีรี

n74

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เจ้าของแปลง นายประสงค์ หลวงทำเม เลขที่ 235 หมู่ที่ 5 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์)

n72

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี รับรองใหม่จำนวน 4 แห่ง ต่ออายุ 3 แห่ง

n73

วันที่ 14 มิถุนายน 2561     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จำนวน 2 แห่ง

n71

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยกำหนดเป้าหมาย 11 หมู่บ้านของตำบลหนองกุงทับม้า สุนัข-แมว จำนวน 1,000 ตัว บ้านกลินรี หมู่ที่ 8/ บ้านวังใหญ่หมู่ที่ 6 และบ้านไทยสมพรหมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี