n69

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับอำเภอน้ำโสม ได้ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ บริการงานด้านปศุสัตว์ ในเขตท้องที่บ้านนาเก็น ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

n68

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดคอกไก่ไข่ คอกไก่พื้นเมือง คอกเป็ดเทศ (เครือข่าย ศพก.) ณ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

n66

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดย นายชาญวิทย์ ทองแสน และผู้ช่วยสัตวแพทย์อำเภอหนองหาน ออกดำเนินการเจาะเลือดโคนม ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2561

n67

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม รอบที่ 2/2561 บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านแสงบูรพา หมู่ที่ 6,11 ต. หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จำนวน 106 ตัว

n65

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสูง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน ที่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4,16 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ผลการปฏิบัติงานมีดังนี้คือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 202 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 3 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 6 ตัว รวม 12 ตัว